Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej reklamních předmětů a služeb s tím spojených společností

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen “podmínky”) smluvní vztahy mezi obchodní společností (dále jen „prodávající”) a kupujícím uvedeném v kupní smlouvě (dále jen “kupující”). PODMÍNKY jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a vystavením a potvrzením smlouvy (Objednávka) kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito PODMÍNKAMI.

Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako Objednávka oběma stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou).

1.2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1.3. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů (dále jen „zboží") dle aktuální nabídky prodávajícího a s nimi souvisejících služeb, závazně objednaných.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1. Veškeré ceny uvedené v katalozích, cenících a na webových stránkách www.brandpoint.cz neobsahují DPH a jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Platné kupní ceny zboží a služeb jsou uvedeny v konkrétních nabídkách a závazně potvrzeny v kupní smlouvě (Objednávce) včetně uvedení termínu platnosti závazně potvrzené ceny.

3.2. Cena zboží zahrnuje balné. Náklady na dopravu zboží jsou zahrnuty u objednávek při hodnotě objednávek nad 35.000 Kč bez DPH. Pro reklamní agentury, které mají individuální slevy, v ceně zboží náklady na dopravu zahrnuty nejsou.3.3. Vzorky – vzorky, které má prodávající skladem se zasílají poštou, přepravní služnou PPL nebo po Praze kurýrní službou a je účtován paušální poplatek za jednu zásilku Kč 100,- bez DPH. Možné je zaslat maximálně 3 kusy vzorků najednou a jsou zapůjčovány na dobu max. 2 týdnů. Pokud nejsou vzorky ve stanovené lhůtě vráceny, jsou účtovány dle cen uvedených v zápůjčním listu a včetně manipulačního poplatku 1000,- Kč za každý zapůjčený vzorek.

Vzorky, které prodávající skladem nemá, je možné objednat na základě platné kupní smlouvy, která obsahuje aktuální cenu předmětu v době sjednání kupní smlouvy a manipulační poplatek za individuální zajištění vzorku v hodnotě skutečně vynaložených nákladů.

3.4. Minimální hodnota objednávky zboží a služeb s tím spojených je pro přijetí zakázky 5.000 Kč bez DPH, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

3.5. Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv, tyto slevy:

a) množstevní slevu z ceny zboží bez DPH v závislosti na celkové výši odebraného zboží

b) množstevní slevu na základě podepsané smlouvy o spolupráci s individuálně stanovenou slevou.

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Skutečný termín dodání je stanoven vždy v kupní smlouvě na základě konkrétních možností a výrobních kapacit prodávajícího a jeho dodavatelů. Není-li v kupní smlouvě dodací lhůta stanovena, činí 21 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy.

4.2. U objednávek se kterými jsou spojeny další služby (potisk, zakázková výroba) se závazný termín dodání automaticky prodlužuje o dobu do schválení konečných textových a jiných potřebných podkladů pro vyhotovení zakázky. Kupující je povinen písemně (e-mailem, faxem, poštou) závazně schválit podklady pro uskutečnění plnění předmětu kupní smlouvy.

4.3. Při sjednané zálohové platbě bude potvrzený termín dodání prodloužen o dobu prodlení s řádnou úhradou zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího.

4.4 Termín dodání je včetně dopravy ke kupujícímu, která trvá standardně 24 hodin. Termín dodání se prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.

4.5. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresním termínu dodání, je cena za tuto službu uvedena v kupní smlouvě nebo v jejím dodatku.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující po dohodě s prodávajícím uvede ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží: 1) osobní převzetí v Praze v provozovně prodávajícího; 2) autodoprava s dobírkou; 3) autodoprava bez dobírky; 4) pošta dobírkou; 5) pošta bez dobírky; 6) rozvoz ke kupujícímu, který zajišťuje prodávající. Není-li ve smlouvě stanoven způsob dodání zboží, platí způsob dle čl. 5.1. 1).5.2. Místem plnění předmětu smlouvy je u variant uvedených v 5.1.: ad 1) sídlo provozovny; ad 2) - 5) místo předání zboží dopravci v provozovně prodávajícího či v místě předání k poštovní přepravě; ad 6) místo předání zboží kupujícímu nebo jemu zmocněné třetí osobě.5.3. Náklady na dopravu hradí kupující u variant uvedených v 5.1.: ad 2) - 6) prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře.5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

5.5. Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5% z dohodnutého množství,  stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena  automaticky poměrně změní.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za zboží a služby včetně případného dopravného, dohodnutých přirážek a DPH.6.2. Po vzájemné písemné dohodě kupujícího a prodávajícího obsažené zejména v kupní smlouvě dle čl. 1.1. podmínek bude kupní cena hrazena následujícím způsobem:

- úhrada zálohové faktury ve výši 100% včetně DPH u objednávek do 35.000 Kč bez DPH se splatností 10 dnů. Pokud je datum dodání zboží dřívější, než je 10 denní splatnost, je datem splatnosti den předání zboží kupujícímu nebo přepravci.

- úhrada zálohové faktury ve výši 50% včetně DPH ceny vyplývající z kupní smlouvy. 50% zálohová faktury vystavená v den uzavření kupní smlouvy se splatností 10 dnů, pokud je datum dodání zboží dřívější než 10 denní splatnost, je datem splatnosti den předání zboží kupujícímu nebo přepravci. Zbývajících 50% je s úhradou na splatnost 14 dní po předání zboží kupujícímu nebo přepravci.

- v hotovosti při předání zboží

- dobírka (autodoprava, pošta)

6.3. Způsob platby je vždy uveden v kupní smlouvě a jejím odsouhlasením kupující s danou platební podmínkou souhlasí.

6.4. Není-li ve smlouvě sjednán způsob zaplacení kupní ceny zboží, platí způsob její úhrady dle čl. 6.2. body 1 a 3. až 4.6.5. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.6. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

6.7. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.8. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.9. Způsob úhrady kupní ceny určuje Prodávající.

6.10. Není-li ujednána platební podmínka splatnosti kupní ceny, platí, že kupující musí kupní cenu uhradit v plné výši předem (před dodáním zboží či poskytnutím služeb) na základě zálohové faktury vystavené Prodávajícím a to ve lhůtě v dané faktuře určené. Neuhradí-li Kupující kupní cenu řádně a včas, kupní smlouva zaniká.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Je-li ujednána splatnost kupní ceny při dodání zboží (či poskytnutí služeb), nebo v rámci doby po jeho dodání (či poskytnutí služeb), má Prodávající, neuhradí-li Kupující kupní cenu řádně a včas, právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý den prodlení, včetně dne úhrady (čímž není dotčeno právo na úroky z prodlení dané zákonem, ani právo na náhradu škody a to i ve výši přesahující smluvní pokutu), dále má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se tak, zůstává právo na smluvní pokutu zachováno, to platí i pro právo na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy v plné výši.

7.2. V případě, že přesáhne délka prodlení s úhradou faktury dobu 30 dnů, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z dlužné částky za každých dalších i započatých 30 dnů.7.3. Pro případ, že prodávající pro hrubé porušení smluvních povinností kupujícího (čl. 8.2.) odstoupí od smlouvy náleží prodávajícímu smluvní pokuta ve výši 40 % kupní ceny neuhrazeného zboží. Ustanovení čl. 7.1. a 7.2. tím není dotčeno.7.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.7.5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se vůči kupujícímu náhrady škody.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2. Pro účely této smlouvy se za hrubé porušení smlouvy považuje zejména prodlení s úhradou platby delším jak 30 dnů.8.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.4. Odstoupit od smlouvy může i kupující splněním podmínky zaplacení odstupného ve výši 30 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to ve lhůtě 7 dnů od uzavření smlouvy. Odstupné je splatné do 14 dnů od zrušení smlouvy. To neplatí v případě uvedeném pod čl. 8.5.

8.5. Nemůže-li Prodávající splnit řádně nebo včas svůj závazek dodat zboží či poskytnout služby z důvodů spadajících pod okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu zákona, dá o této skutečnosti bez zbytečného odkladu zprávu Kupujícímu a má právo buď prodloužit dodací lhůtu (lhůty) nebo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou Kupujícímu. Týká-li se daná nemožnost jen části zboží (služeb), které je předmětem kupní smlouvy, má Prodávající tato práva jen, pokud jde o tuto část zboží (služeb).

Prodlouží-li Prodávající podle předchozího odstavce dodací lhůtu (lhůty), má Kupující právo do jednoho pracovního dne od obdržení zprávy o prodloužení dodací lhůty (lhůt) od kupní smlouvy odstoupit, jinak platí, že s prodloužením dodací lhůty (lhůt) souhlasí. Věta poslední předchozího odstavce platí pro právo odstoupení Kupujícím obdobně.

Má-li Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, ať již v celém rozsahu či jen pokud jde o část zboží (služeb), může vždy odstoupit i v menším rozsahu.

8.6. Kupujícímu rovněž nenáleží nárok na náhradu škody, pokud by porušení smluvních povinností prodávajícího bylo způsobeno jednáním kupujícího nebo nedostatkem součinnosti kupujícího.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky je 5 000 Kč bez DPH, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě dle manuálu Tiskové podklady uvedené na webových stránkách prodávajícího www.brandpoint.cz/faq/tiskove-podklady/. Pokud je potřeba jakékoliv úpravy tiskových podkladů, na straně prodávajícího jsou účtovány náklady dle ceníku grafických prací. Nedodání podkladů pro potisk v požadované kvalitě kupujícím zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

9.3. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.

9.4. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.

9.5. Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto:

Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy, může kupující:

- požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

- požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku
- odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění

Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy, může kupující:

- požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.

Způsob odstranění vady určuje prodávající.

9.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení.

9.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.8. Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před kupní smlouvy.

9.9. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.10. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury,

kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.

9.11. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50 Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.

9.12. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.13 Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.

9.14. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.

9.15. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího při způsobu dodání dle čl. 5.1. body 2) - 5) musí být doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případě vystavení účetního dokladu, popřípadě výzvy k plnění, jimiž uplatňuje prodávající vůči kupujícímu smluvní a zákonné sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení apod.), je prodávající oprávněn účtovat prodávajícímu za vystavení těchto listin administrativní vícenáklady v paušální částce 500 Kč za každý originál takové listiny.10.2. Prodávající je oprávněn veškeré pohledávky vůči kupujícímu jednostranně započíst proti případným pohledávkám kupujícího.10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

10.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

10.3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne.

Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

10.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to faxem či elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

 

 

Novinky e-mailem